FŐOLDAL TANFOLYAMOK ÁRAINK B KATEGÓRIA MOTORKERÉKPÁR   

                      20 év alattiaknak 25 000 Ft állami támogatás igénybevehető !!

 

Magyarország Kormánya kormányrendeletben részletezte a 20. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás formáját, mértékét, feltételeit és igénylésének módját. Időközben elérhetővé vált a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának (NYUFIG) honlapján az igénylőlap, illetve annak részeként a kitöltéssel és benyújtással kapcsolatos tájékoztató, melyet ide kattintva lehet megtekinteni és letölteni:          

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/m/2018/KRESZ/KRESZ-tanfolyam-s-vizsga-djhoz-nyjtott-tmogats-irnti-krelem.pdf

 

Feltételek:

•    az elméleti vizsga 2018. július 1-je után legyen
•    a vizsga napjáig be nem töltött 20. életév
•    csak és kizárólag "B" kategóriás jogosítványhoz szükséges     KRESZ-tanfolyamra, illetve vizsgára igényelhető
•    max. 25.000 Ft
•    nincs időhöz kötve, hogy a vizsga után mikor mész gyakorlatra

 

Az igénybejelentéskor ezeket az iratokat kell kötelezően csatolni 

A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell.

Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ-vizsga díja, valamint a díjak megfizetésének ténye. A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani. 

Az igény előterjesztésének határideje

A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő. A megjelölt határidő jogvesztő.

A támogatás folyósítása

A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.

 

 

Iskolánk által kiadott igazolás minta:

 

IGAZOLÁS

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás igénybevételéhez

 

Képzőszerv megnevezése (képzési engedélyben szereplő neve és székhelye):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Elérhetősége:

Web: _________________________________________ Telefon:______________________

 

A fenti intézmény nevében eljárva, a képzőszerv iskolavezetőjeként igazolom, hogy az alábbi személyre vonatkozóan a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díja befizetésre került:

 

név:                          __________________________

születési idő:            __________________________

anyja neve:               __________________________

 

 

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges

-        közlekedési alapismeretek tanfolyam díjaként __________ Ft,

-        közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjaként _______ Ft,

azaz összesen  ________ Ft került megfizetésre.

 

 

Jelen igazolást a vizsgázó kérelmére, a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti támogatás igényléséhez adtam ki.

 

Kelt: _________________________, _____________

 

 

 

P.H.

 

_____________________

aláírás

 

Nem magyar állampolgárságú személyek jogosultsága

A támogatásra a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel jogosultak az alábbiakban felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek is (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h) pontjában felsorolt nem magyar állampolgárságú személyek):

1.     a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (vagyis az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárai, valamint családtagjaik),

2.     nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldi,

3.     azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

4.     a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személy,

5.     a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát magyar nemzetiségűnek valló – harmadik országbeli állampolgár, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik,

6.     a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék Kártyával) rendelkező harmadik országbeli állampolgár,

7.     az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok.

A nem magyar állampolgárságú kérelmező által a támogatás iránti kérelem benyújtásakor csatolandó további dokumentumok:

A személyazonosság igazolásához az érvényes úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, regisztrációs igazolás, vagy a lakcímkártya másolata.

A fenti 6., 7., pontban említett személyek esetén a megjelölt státuszt  igazoló okirat másolata.

Az igazolás módja:

  • Az EU Kék Kártyával rendelkező személy az ezen státuszt igazoló tartózkodási engedély,
  • az összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár ezen státuszt a tartózkodási engedély

másolatának benyújtásával igazolhatja.